مقایسه حساب های معاملاتینگاهی کلی به حساب های معاملاتی بیندازید تا تصمیم بهتری بگیرید.

  • پلتفرم های معاملاتی
   MT4
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • حداقل واریز
   $12
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 2.0
  • مارجین کال
   80%
  • استاپ اوت
   10%
  • امکان حذف سواپ
  • سطوح استاپ و لیمیت
   1 اسپرد
  • یمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • ابزارهای معاملاتی
   فارکس – فلزات گرانبها - کالاها - شاخص ها - سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی CFD - ارزهای دیجیتال CFD
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتی
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
  • پلتفرم های معاملاتی
   MT4/MT5
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • حداقل واریز
   $50
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 1.2
  • مارجین کال
   80%
  • استاپ اوت
   10%
  • امکان حذف سواپ
  • سطوح استاپ و لیمیت
   1 اسپرد
  • قیمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقماعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • بزارهای معاملاتی
   فارکس – فلزات گرانبها - کالاها - شاخص ها - ارزهای دیجیتال CFD - سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی CFD در Mt5
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتیt
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
  • لتفرم های معاملاتی
   MT4
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • حداقل واریز
   $25000
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 0.0
  • مارجین کال
   100%
  • استاپ اوت
   50%
  • امکان حذف سواپ
  • سطوح استاپ و لیمیت
  • قیمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقماعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • بزارهای معاملاتی
   ارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتی
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
  • پلتفرم های معاملاتی
   MT4/MT5
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • Mحداقل واریز
   $100
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
   3 دلار ثابت در هر سمت معامله
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 0.0
  • مارجین کال
   80%
  • استاپ اوت
   10%
  • بدون سواپ 1
  • سطوح استاپ و لیمیت
   1 اسپرد
  • قیمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقماعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • ابزارهای معاملاتی
   فارکس – فلزات گرانبها - کالاها - شاخص ها - ارزهای دیجیتال CFD در MT5، سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی CFD در Mt5
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتی
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
customercare
راهنمایی بگیرید

یا همین حالا شروع کنید

استاندارد $12
اعتبار اهرمی شناور تا 1:5000 افتتاح حساب معاملاتی
ECN $50
اعتبار اهرمی شناور تا 1:5000 افتتاح حساب معاملاتی
حساب PRO ECN $100
اعتبار اهرمی شناور تا 1:5000 افتتاح حساب معاملاتی
حساب پلاتینوم $25000
اعتبار اهرمی شناور تا 1:500 افتتاح حساب معاملاتی
پلتفرم های معاملاتی
MT4
MT4/MT5
MT4/MT5
MT4
واحد ارزی حساب
USD
USD
USD
USD
حداقل واریز
$12
$50
$100
$25000
حداکثر واریز
کمیسیون
3 دلار ثابت-به ازای هر سمت معامله
اجرای دستور
دستورات بازار
دستورات بازار
دستورات بازار
دستورات بازار
میزان اسپرد
از 2.0
از 1.2
از 0.0
از 0.0
مارجین کال
80%
80%
80%
100%
استاپ اوت
10%
10%
10%
50%
بدون سواپ 1
سطوح استاپ و لیمیت
1 اسپرد
1 اسپرد
1 اسپرد
قیمت گذاری
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
ابزارهای معاملاتی
فارکس – فلزات گرانبها - کالاها - شاخص ها - سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی CFD - ارزهای دیجیتال CFD
فارکس – فلزات گرانبها - کالاها - شاخص ها - ارزهای دیجیتال CFD - سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی CFD در Mt5
فارکس – فلزات گرانبها - کالاها - شاخص ها - ارزهای دیجیتال CFD در MT5، سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی CFD در Mt5
فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها
شرایط قرارداد
حداقل حجم لات در هر معامله
0.01
0.01
0.01
0.01
حداقل لات معاملاتی
0.01
0.01
0.01
0.01
حداکثر حجم لات در هر معامله
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
حداکثر تعداد دستورات
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
حداکثر حجم لات دستورات
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
meta
MT4/MT5

Advance Forex trading applications.

افتتاح حساب معاملاتی

یادداشت:

1 - *حساب های بدون سواپ طبق جدول مشخصات قرارداد شامل هزینه استوریج خواهند بود.

2 - سواپ بر اساس جدول مشخصات قرارداد اعمال می گردد

3 - سهام های آمریکا و اتحادیه اروپا در هر سمت دارای 5 دلار کمیسیون می باشند (10 دلار به ازای هر لات).

4 - اسپردها شناور هستند (ثابت نیستند)